DOMOVI ZDRAVLJA IMAJU NEDOSTATKE, POSEBNO PROKUPAČKI

2 min čitanja
DOMOVI ZDRAVLJA IMAJU NEDOSTATKE, POSEBNO PROKUPAČKI
Prokupački Dom zdravlja, foto:ProrkupljePress.com

Državna revizorska institucija je u prethodnom periodu proveravala javne nabavke u domovima zdravlјa u Prokuplјu i Kuršumliji, te je ukazala na propuste. Posebno je našla nedostatke u prokupačkom Domu zdravlјa povodom sprovođenja javnih nabavki, i utvrdila da su skraćeno radno vreme imali zaposleni na radnim mestima koja aktom o proceni rizika nisu utvrđena kao radna mesta sa povećanim rizikom, a u isplati jubilarnih nagrada nije u potpunosti vodio računa o zakonskim propisima.

Tako se u rezimeu DRI za Dom zdravlјa Prokuplјe navodi da je tokom 2020. i 2021. godine nabavke dobara i usluga u iznosu od 4,85 miliona dinara nije izvršio u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i da nije obavlјao tržišnu procenu.

-Nabavio usluge u iznosu od 3,51 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, povećao obim predmeta nabavke tako što je nabavio dobra preko vrednosti zaklјučenog ugovora odnosno bez sprovedenog postupka javne nabavke u iznosu od 1,34 miliona dinara- piše u izveštaju DRI, te da prilikom planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki nije u potpunosti poštovao odredbe Zakona o javnim nabavkama.

U kuršumlijskom Domu zdravlјa bilo je manje nepravilnosti i njima se stavlјa na teret od strane DRI da „nije evidentirao i dokumentovao iskazivanje potreba, istraživanje tržišta i utvrđivanje procenjene vrednosti nabavke, niti sproveo kontrolne aktivnosti, zbog čega postoji rizik da se neće ostvariti načelo efikasnosti i ekonomičnosti postupka javnih nabavki“.

-DZ Kuršumlija nije obezbedio kontinuirano praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama, jer je kod jedne nabavke povećan obim predmeta nabavke, odnosno izvršena je nabavka suprotno Zakonu o javnim nabavkama, što može imati uticaj na efikasnost u postupcima javne nabavke i na ekonomično trošenje javnih sredstava- navodi se u izeštaju DRI.

Državna revizorska institucija je izvršila revizije pravilnosti poslovanja kod 51 doma zdravlјa i utvrdila nepravilnosti u svim fazama postupka javnih nabavki. Kod 43 doma zdravlјa u periodu 2021 – 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 143,2 – 457,1 miliona dinara.